Akcijų esminiai įvykiai | Luminor

Nemokama naujų akcijų emisija akcininkams

(angl. Bonus Issues)

Papildomos akcijos paskirstomos Ex-date dieną.

Pelno paskirstymas

(angl. Capital gain distribution) 

Išmoka pinigais registruojama Ex-date dieną ir sumokama mokėjimo dieną (Pay date).

Dividendai, išmokami pinigais

(angl. Cash Dividends)

Dividendai išmokami mokėjimo dieną (Pay date) pagal turėtas akcijas vieną dieną prieš Ex-date dieną. Dividendai į akcijų savininkų sąskaitas įskaitomi prieš tai pritkaikius atitinkamos valstybės išskaičiuojamuosius mokesčius (angl. withholding taxes).

Svarbu: Luminor bankas neturi galimybės pritaikyti mokestinių lengvatų, net jeigu jos taikomos atitinkamiems mokesčių mokėtojams. Tam mes rekomenduojame naudotis mūsų partnerio GlobeTax paslaugomis.

Galiojančių pavedimų panaikinimas dėl esminio įvykio

Vieną dieną prieš tam tikrus esminius įvykius t.y. prieš Ex-date, panaikinami galiojantys pavedimai. Žemiau lentelėje nurodyta galiojančių pavedimų panaikinimo tvarka:

Esminis įvykis Pavedimas nenaikinamas Pavedimas visada naikinamas Žiūrėti taisyklę žemiau
Oficialus pasiūlymas (Tender Offer) x    
Akcijų skaidymas (Stock split)   x  
Akcijų stambinimas (Reverse Stock Split)   x  
Nemokama akcijų emisija (Bonus Issues)   x  
Privalomas susiliejimas (Mandatory Merger)   x  
Verslo atskyrimas (Spin Off)   x  
Simbolio pakeitimas (Ticker Change)   x  
Išbraukimas iš prekybos sąrašo (De-listing)   x  
Dividendai pinigais (Cash Dividends)     x
Dividendai akcijomis (Stock Dividends)     x
Pasirenkami dividendai (Optional Dividends)     x
Pasirašymo teisės (Rights Issues)     x

Dividendų ir pasirašymo teisių atveju (angl. rights issues), pavedimai bus panaikinti, jeigu dėl esminio įvyko rinkos kaina pasikeistų daugiau kaip 20 proc.

Dividendų pasirinkimas

(angl. Dividend Options)

Paprastai dividendai išmokami pinigais, tačiau klientas gali pasirinkti gauti naujų akcijų. Gautina suma (angl. cash entitlement) yra išmokama mokėjimo dieną (Pay date) pagal turėtas akcijas Ex-date dieną. Gautinos akcijos (angl. stock entitlment) bus pervestos po to kai patvirtinamas reinvestavimo santykis mokėjimo dienai (Pay date).

Dividendų pasirinkimo įvykiams su perduodamu kuponu (angl. tradable coupon), pastarieji bus pervesti Ex-date dieną. Numatytis atsiskaitymas yra akcijos, tačiau klientai gali pasirinkti gauti pinigus. Dividinedų pasirinikimo įvykiams klientai galės rankiniu būdu pateitki instrukcijas kiekvienai akcijai atskirai.

Dividendų reinvestavimo planas

(angl. Dividend reinvestment Plan, DRIP)

Paprastai dividendai išmokami pinigais, tačiau klientas gali pasirinkti gauti naujų akcijų. Gautina suma (angl. cash entitlement) yra išmokama mokėjimo dieną (Pay date) pagal turėtas akcijas Ex-date dieną. Gautinos akcijos (angl. stock entitlment) bus pervestos po to kai patvirtinamas reinvestavimo santykis mokėjimo dienai (Pay date). Dividinedų reinvestavimui klientai galės rankiniu būdu pateitki instrukcijas kiekvienai akcijai atskirai.

Mainų pasiūlymas

(angl. Exchange offer)

Mainų pasiūlyme klientas turintis poziciją galės pasirinkti iki nustatyto termino.

Trupmeninės akcijos kompensavimas

(angl. Fractional Compensation)

Gali pasitaikyti atvejų, kai po esminio įvykio investuotojui tenka trupmeninė akcijų skaičiaus dalis. Taip nutikus, investuotojui išmokama kompensacija pinigais už trupmeninę akcijų skaičiaus dalį žemiau išvardintais atvejais:

Likvidavimas

(angl. Liquidation)

Likviduojamos įmonės akcijų pozicijos panaikinamos. Jeigu gaunamamos pajamos iš likvidavimo, jos įskaitomos į prekybos sąskaitą.

Įmonių susijungimai ir susijungimai su balsavimu

(angl. Mergers and Mergers with Elections)

Privalomiems susijungimams yra keletas skirtingų pasirinkimų:

1. Išmoka pinigiais (paskirstoma per Pay-Date)
2. Išmoka akcijomis (paskirstoma per Ex-Date)
3. Dalis pinigais ir akcijomis (paskirstoma per Ex-Date)

Dėl įmonių susijungimų su balsavimu, klientai gali pasirinkti iki nustatyto termino.

Naujos finansinės priemonės, kuriomis neprekiaujama Luminor Trade platformoje

Gali pasitaikyti atvejų, kai skelbiamas esminis įvykis susijęs su finansine priemone, kuria neprekiaujama Luminor Trade platformoje. Tokiu atveju, kai dėl esminio įvykio gautomis naujomis finansinėmis priemonėmis prekyba Luminor Trade platformoje nevykdoma, šios finasinės priemonės yra registruojamos kliento prekybos sąskaitoje ataskaitiniais tikslais.

Pirmumo teisė dalyvauti emisijoje

(angl. Priority Issue)

Klientai, kurie turi akcijų Ex-date dieną turės galimybę dalyvauti naujų akcijų emisijoje. Pasiūlymas negali būti perleidžiamas.

Pasirašymo teisės

(angl. Rights Issues)

Klientai, kurie gaus teisę pasirašyti naujų akcijų, galės tai padaryti platformoje ir pasirinkti - parduoti teisę ar ja pasinaudoti (angl. subscribe). Jeigu iki nustatytos datos klientas nepriims sprendimo, jo teises Bankas pagal galimybę parduos iki termino pabaigos. Jei teisės yra neparduodamos, pasibaigus jų galiojimo laikui, jos liks bevertės. Gauta suma už teisių pardavimą pervedama į kliento sąskaitą, išskaičiavus standartinį mokestį. Bankas šią operaciją atlieka, kad išsaugotų bent kiek vertės, nes suėjus terminui teisės tampa bevertės. Pasirašymo teisių esminiams įvykiams kur laikina (angl. temporary) gautina suma išmokama dėl teisių pasinaudojimo (angl. subscription), laikina gautina suma bus pervedama į paprastą (angl. ordinary) gautiną sumą Pari Passu principu.

Akcijų priedai

(angl. Share Premiums)

Išmoka pinigais registruojama Ex-date dieną ir įskaitoma į mokėjimo dieną (Pay date).

Išskirtiniai esminiai įvykiai

Atsitikus išskirtiniam esminiui įvykiui, kuris neaprašytas aukščiau Luminor Bankas visada veiks kliento naudai tiek kiek leidžia laikas ir operacinės procedūros.

Dividendai, išmokami akcijomis

(angl. Stock Dividends)

Dividendai, kurie išmokami naujomis akcijomis, registruojami Ex-Data ir įskaitomi mokėjimo dieną (Pay Date).

Akcijų skaidymas/stambinimas

(angl. Stock Splits/Reverse Stock Splits)

Akcijos paskirstomos Ex-Data.

Mokesčiai ir rinkliavos už esminius įvykius

Jeigu už esminius įvykius taikomi kokie nors specialūs mokesčiai ar rinkliavos, Luminor bankas juos nurašys nuo kliento sąskaitos.

Oficialūs pasiūlymai

(angl. Tender Offers)

Akcijų įsigiję klientai turi galimybę dalyvauti oficialiuose pasiūlymuose.

Varantų vykdymas

(angl. Warrant exercise)

Klientai turintys varantų gali jais pasinaudoti iki nurodyto termino. Neparduoti arba neįvykdyti varantai, pasibaigus jų galiojimo laikui, taps beverčiai.