CFD esminiai įvykiai | Luminor

Akcijų CFD pozicijos turėtojas nėra konkrečių akcijų savininkas (akcininkas). Tačiau esminiai įvykiai dėl akcijų, su kuriomis susietas CFD, daro įtaką akcijų CFD pozicijos vertei - pozicija ir jos vertė automatiškai koreguojamos atsižvelgiant į esminį įvykį. Esminių įvykių sąrašą rasite žemiau.

Jeigu už esminius įvykius taikomi kokie nors specialūs mokesčiai ar rinkliavos, AB Luminor bankas juos nurašys nuo kliento prekybos sąskaitos Luminor Trade platformoje.

Nemokama naujų akcijų emisija akcininkams

(angl. Bonus Issues)

Nauji CFD paskirstomi Ex-date dieną. Klientų trumpos pozicijos debetuojamos, o ilgosios kredituojamos.

Pelno paskirstymas

(angl. Capital gain distribution)

Išmokos paskirstomos Ex-date dieną ir įskaitomos mokėjimo dieną (Pay date).

Dividendai, išmokami pinigais

(angl. Cash dividends)

Piniginės išmokos yra registruojamos Ex-date dieną, kad atsvertų kainos pokytį tą dieną, o išmokamos mokėjimo dieną (Pay Date). Klientai turintys CFD ilgas pozicijas gauna dividendus arba tiksliau pinigines išmokas (angl. cash adjustment) atskaičius grąžos korekciją (angl. reutrn adjustment). Grąžos korekcija atvaizduoja išskaičiuojamuosius mokesčius (angl. withholding tax) nuo atitinkamos rinkos pagrindinių dividendų mokėjimo. Klientai turintys CFD trumpas pozicijas sumoka pinigines išmokas (angl cash adjustment) neatskaičius mokesčių.

Galiojančių pavedimų panaikinimas dėl esminio įvykio

 

Vieną dieną prieš esminių įvykių įsigaliojimą (Ex-date), kai kurie galiojantys pavedimai panaikinami.

 

 

Žemiau lentelėje nurodyta galiojančių pavedimų panaikinimo tvarką:

 

Esminis įvykis Pavedimas nenaikinamas Pavedimas visada naikinamas Žiūrėti taisyklę žemiau
Oficialūs pasiūlymai (Tender offer) ​x
Akcijų skaidymas (Stock splits) x​
Akcijų stambinimas (Reversed stock splits) x​
Nauja akcijų emisija (Bonus issue) x​
Privalomas susijungimas (Mandatory Merger) x​
Verslo atskyrimas (Spin-off) x​
Simbolio pakeitimas (Ticker change) x​
Išbraukimas iš prekybos sąrašo (De-listing) x​
Dividendai pinigais (Cash dividends) ​x
Dividendai akcijomis (Stock dividends) x​
Pasirenkami dividendai (Optional dividends) x​
Pasirašymo teisės (Right issues) x​

 

Dividendų ir pasirašymo teisių atveju, pavedimai bus panaikinti tuo atveju, kai dėl esminio įvyko rinkos kaina pasikeistų daugiau kaip 20 proc.

 

Dividendų reinvestavimo planas

(angl. Dividend Reinvestment Plans, DRIP

CFD pozicijos turėtojai gaus dividendus piniginėmis išmokomis (angl. cash adjustment). Piniginės išmokos yra registruojamos Ex-date dieną, kad atsvertų kainos pokytį tą dieną, o išmokamos mokėjimo dieną (Pay Date).

Indeksų dividendai

(angl. Dividends on Index Trackers)

Tuomet, kai kompanija įtrauktą į indeksą, išmoka dividendus, indekso CFD kaina bus pakoreguota atsižvelgiant į išmokėtų dividendų dydį. Atitinkama dalis nuo indekso yra kredituojama ilgoms pozicijoms ir debetuojama nuo trumpų pozicijų.

Atkreipkite dėmesį, jog DAX30 yra Total Return Index, todėl jo kaina automatiškai koreguojama išmokėtų dividendų dydžiu.

Indekso dividendai = akcijos dividendai * akcijų skaičius indekse / indekso daliklis*

* Daliklis: skaičius naudojamas po indekso kompozicijos pasikeitimo, jo vertei stabilizuoti. Visų indekso sudedamųjų dalių kainų suma yra dalinama iš daliklio, siekiant gauti normalizuota indekso vertę. Daliklis yra pakoreguojamas indekso sudedamųjų dalių kapitalizacijų keitimosi atveju, taip indekso vertė išlieka palyginama tarp skirtingų laikotarpių. 

Siekiant išvengti indekso vertės pasikeitimų dėl sudedamųjų dalių kapitalizacijų keitimosi, visi esminiai įvykiai, kurie susiję su kapitalizacijos pakeitimu reikalauja daliklio korekcijos tam,  kad indekso vertė išliktų stabili prieš ir po esminio įvykio. 

Likvidavimas

(angl. Liquidation)

Turimos CFD vertės bus panaikintos pagal numatytą likvidavimo procedūrą. Jei bus numatytos likutinės vertės išmokos, jos bus įskaitytos klientui.

Įmonių susijungimai ir susijungimai su balsavimu

(angl. Mergers and Mergers with Election)

Privalomų susijungimų atvejais, išmokos išmokamos pinigais, naujais CFD arba abiem ir įskaitomi Ex-date dieną taip kaip nurodyta esminio įvykio sąlygose. Susijungimų su balsavimu atveju, CFD pozicijų savininkai galimybės balsuoti neturi. Už klientą bus nubalsuota numatytu sprendimu.

Susijungimų atveju klientams pervedama:

  1. Piniginės lėšos (pervedamos Pay-date dieną)
  2. Akcijos (pervedamos Ex-date dieną)
  3. Piniginės lėšos ir akcijos (pervedamos Ex-date dieną)

Dividendų pasirinkimas

(angl. Optional Dividends)

CFD pozicijos turėtojai gaus dividendus piniginėmis išmokomis (angl. cash adjustments). Piniginės išmokos yra registruojamos Ex-date dieną, kad atsvertų kainos pokytį tą dieną, o išmokamos mokėjimo dieną (Pay Date).

Naujos finansinės priemonės, kuriomis neprekiaujama Luminor Trade platformose

Gali pasitaikyti atvejų, kai skelbiamas esminis įvykis susijęs su finansine priemone, kuria neprekiaujama Luminor Trade platformose. Tokiu atveju, kai dėl esminio įvykio gautomis naujomis CFD finansinėmis priemonėmis prekyba Luminor Trade platformoje nevyksta, šios finansinės priemonės jei įmanoma, likviduojamos. Gautos lėšos išmokamos klientams.

Pasirašymo teisės

(angl. Rights Issues)

Perleidžiamos teisės (angl. Tradeable Rights)

Pasirašymo teisės suteikiamos ir įskaitomos (angl. booked) pagal nustatytą santykį Ex-date dieną, taip pat atitinkamai rinkai pradėjus prekybą automatiškai pateikiamas teisių pardavimo pavedimas. Įplaukos už parduotas teises įskaitomos į kliento prekybos sąskaitą. Jeigu klientas nori dalyvauti teisių pasirašyme, būtina nusipirkti akcijų teises (angl. Stock Rights).

Neperleidžiamos teisės (angl. Non-Tradeable Rights)

Naujos CFD pozicijos suteikiamos ir įskaitomos (angl. booked) pagal nustatytą santykį ir kainą Ex-date dieną, o atsiskaitymo diena ta pati kaip ir mokėjimo dieną (Pay-date). 

Įvykiai Australijos biržoje

Kai kuriems esminiams įvykiams, pvz: Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers, Retail Offers, Australijoje listinguojamos kompanijos turi teisę panaikinti suteiktas teises ir Luminor Trade suteiktas teises klientams įskaitys tik mokėjimo dieną (angl. Pay Date)

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2009 ACSA (Australian Custodial Services Association) nusprendė neleisti siūlyti akcijų pirkimo planų (angl. Share purchase plans events) investuojantiems per brokerį, todėl Luminor Trade negali dalyvauti šiuose esminiuose įvykiuose.

Akcijų priedai

(angl. Share premiums)

Išmokos pinigais registruojamos Ex-date dieną su įskaitomu Pay date.

Verslo atskyrimai

(angl. Spin - Offs)

Naujos CFD pozicijos registruojamos Ex-date dieną. Trumpos klientų pozicijos debetuojamos, o ilgos pozicijos kredituojamos.

Dividendai, išmokami akcijomis

(angl. Stock Dividends)

Nauji CFD yra paskirstomi Ex-date dieną ir įskaitomi mokėjimo dieną (Pay Date). Klientų trumpos pozicijos debetuojamos, o ilgosios kredituojamos.

Akcijų skaidymas/stambinimas

(angl. Stock Splits/Reverse Stock Splits)

Nauji CFD paskirstomi Ex-date dieną. 

Išskirtiniai esminiai įvykiai

Įvykus išskirtiniam esminiam įvykiui, kuris neaprašytas aukščiau Luminor Bankas visada veiks kliento naudai tiek, kiek tai leidžia laikas ir operacinės procedūros.

Oficialūs pasiūlymai

(angl. Tender Offers)

Klientams su CFD pozicijomis teisė dalyvauti oficialiame pasiūlyme nesuteikiama.